مفاهیم سرمایه گذاری
سرمایه گذاری به زبان ساده یعنی کار کردن با پولتان. در واقع یک راه متفاوت جهت کسب پول بیشتر. معمولا همه ما شغلی داریم که درآمدی از حقوق و مزایای آن کسب میکنیم. حال اگر بخواهیم [...]
آنچه در این قسمت مطرح می شود:
آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری شرکتی است که پول سرمایه گذاران مختلف را جمع آوری و یک کاسه کرده و سپس با تجمیع این سرمایه های خرد، قدرت این را پیدا می کند که از مزایای یک سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ بهره ببرد [...]
آنچه در این قسمت مطرح می شود:
آشنایی با سبدهای اختصاصی
مهمترین ویژگی سبد اختصاصی تشکیل سبد متناسب با ویژگی های خاص هر سرمایه گذار می باشد. در سبدگردانی با توجه به اهداف و توانایی ها و میزان ریسک پذیری هر یک از افراد سبدی از اوراق بهادار [...]
آنچه در این قسمت مطرح می شود: